მსოფლიო კულტურა (მასწავლებლის წიგნი)

ავტორი : ჟოზეფინა გუგავა

book

ISBN:

გამომცემელი:

ენა: ქართული

გამოცემის წელი: 2012

პუბლიკაციის ტიპი: სახელმძღვანელო

გვერდები: 58

მოკლე აღწერა:

ახალი არჩევითი საგანი „მსოფლიო კულტურა“ განკუთვნილია X/XI/XII კლასის მოსწავლეთათვის.
იგი მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს მოსწავლეებში კულტურული მრავალფეროვნების როგორც
ფასეულობის დამკვიდრებას, განსხვავებული კულტურის პატივისცემის, მრავალფეროვან კულტურულ
გარემოში წარმატებული ორიენტაციის, კულტურათაშორისი კომუნიკაციის, ურთიერთშემეცნებისა
და ურთიერთგაგების უნარის გამომუშავებას. საგნის სწავლება ითვალისწინებს სტერეოტიპებისა და
ქსენოფობიისაგან თავისუფალი, ტოლერანტი მოქალაქეების აღზრდას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
თანამედროვე გლობალიზებულ, ეთნიკურად და კულტურულად მრავალფეროვან მსოფლიოში.
შეძენილი უნარ-ჩვევები ხელს შეუწყობს პიროვნების ინტერესების რეალიზაციას მრავალეთნიკურ და
მრავალკულტურულ გარემოში, როგორც საკუთარ ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

მსგავსი წიგნები

დამზადებულია ITDC-ს მიერ